Avtalsvillkor GNP Energy 


Vid signering av avtalet ger kund GNP Energy Sverige AB fullmakt till att kunna säga upp befintliga avtal och ingå avtal med nya leverantörer, samt inhämta upplysningar om företaget från leverantörer innan uppstart. I tillägg får GNP Energy Sverige AB fullmakt att reaktivera Kund om inte uppsägelse föreligger. Det är 12 månaders avtalstid och därefter 1 månads löpande ömsesidig uppsägningstid om inte annat är avtalat. Alla priser till företag är exklusive moms. Alla priser till privatperson är inklusive moms.

1. Kund förbinder sig att köpa el från GNP Energy Sverige AB till överenskommet pris under avtalsperioden. 

2. Avtalet mellan Kund och GNP Energy Sverige AB består av Elavtal inklusive GNP Energy Sverige AB:s avtalsvillkor och branschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument respektive näringsidkare, för närvarande EL2012K respektive EL2012N. I den mån skiljaktigheter förekommer skall elavtalet inklusive GNP Energy Sverige AB:s avtalsvillkor äga företräde framför branschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument respektive näringsidkare.

3. Kunds eventuella ändringar och tillägg i den förtryckta texten i avtalet måste skriftligen godkännas av GNP Energy Sverige AB för att vara gällande.

4. GNP Energy Sverige AB kan komma att genomföra kreditprövning av Kund, vilken kan leda till att Kunds beställning inte accepteras.

5. Avtalet träder i kraft från och med undertecknande eller genom muntlig fullmakt av Kund eller dennes behöriga företrädare. GNP Energy Sverige AB förbehåller sig rätten att acceptera avtalet även om avtalet kommer GNP Energy Sverige AB tillhanda vid ett senare datum.

6. GNP Energy Sverige AB tillämpar ångerrätt enligt distansavtalslagen. En privatkund kan ångra sig genom att kontakta kundservice inom 14 kalenderdagar, dock tidigast från den dag då Kund fått föreskriven information om sin ångerrätt.

7. Avtalsperioden framgår av Elavtal. GNP Energy Sverige AB ansvarar inte i något fall för försenad leverans start som beror på bristfällig eller felaktig information från Kund eller Kunds ombud. Har Kund tidsbundet Elavtal till en viss tid med annan elleverantör ansvar Kund själv för eventuell uppsägning av detta, samt för eventuella brytnings-avgifter om det nuvarande Avtalet sägs upp innan det har löpt ut.

8. GNP Energy Sverige AB äger rätt att, på oförändrade villkor, helt eller delvis överlåta detta avtal på annan motpart. Kund äger inte rätt att överlåta detta avtal på annan motpart utan GNP Energy Sverige AB ´s i förväg lämnade skriftliga medgivande.

9. GNP Energy Sverige AB har rätt att på avtalat pris fakturera vid varje tidpunkt gällande energiskatt, mervärdeskatt och andra av myndigheter fastställda skatter och avgifter. Vid ändring eller införande av energiskatt, mervärdeskatt, prisområden, elcertifikat och andra av myndigheter fastställda skatter och avgifter äger GNP Energy Sverige AB rätt att utan föregående information till Kund justera faktureringen i motsvarande mån. 

10. GNP Energy Sverige AB ansvarar inte för indirekta förluster till följd av fel, såvida inte skadan har orsakats genom grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse av GNP Energy Sverige AB. GNP Energy Sverige AB:s totala ansvar är begränsat till SEK 10 000 för varje enskilt fall om inte förlusten beror på grov vårdslöshet från GNP Energy Sverige AB:s sida. Kund kan omedelbart säga upp avtalet vid väsentligt avtalsbrott från GNP Energy Sverige AB. Vid konkurs eller om GNP Energy Sverige AB måste sluta leverera ström avslutas alla skyldigheter under sista balansdagen.

11. Uppsägning skall ske av Kund eller av ombud med giltig fullmakt från Kund. Vid uppsägning som inte följs av ett faktiskt leverantörsbyte övergår avtalet, om inte annat överenskommet, vid avtalstidens utgång till likvärdig avtalsform.

12. Vid flytt medföljer Kunds avtal till ny adress. GNP Energy Sverige AB har fullmakt att hämta in all nödvändig information från nätägare för uppstart på ny adress. Kund förpliktar sig att meddela GNP Energy Sverige AB innan flytt.

13. Betalningen för GNP Energy Sverige AB:s fakturor skall vara GNP Energy Sverige AB tillhanda den 28:e varje månad. Betalningstiden är ca 14 dagar mellan fakturadatumet och förfallodatumet. 

14: Villkor för avtalsformer

Fastpris.

Energipris och Fast avgift är oförändrade under avtalstiden. Om ingen uppsägning sker av Kund eller av ett ombud med en fullmakt av Kund minst 30 dagar före avtalets utgång förlängs avtalet med leverantörens vid förlängningstillfället till rådande villkor gällande tillsvidareavtal med 1 års bindningstid. 

Spotpris/Inköpspris. (Rörligt avtalspris) 

Elpriset består av GNP Energy Sverige AB:s kostnader för inköp av el, kostnad för elcertifikat, GNP Energy Sverige AB:s påslag i öre/kWh och eventuell fast avgift. Kostnaden för elcertifikat bildas utifrån elcertifikatmarknadens noterade genomsnittspris per månad. Genomsnittspriset avser elcertifikat för leverans i samband med innevarande års deklaration, allt enligt lagen om elcertifikat. Avtalstiden är 12 kalendermånader med 1 kalendermånads uppsägningstid. Om ingen uppsägning sker av Kund eller av ett ombud med en fullmakt av Kund minst 30 dagar före avtalets utgång förlängs avtalet med leverantörens vid förlängningstillfället till rådande villkor gällande tillsvidareavtal med 1 års bindningstid. 

Villkorsändringar

För avtal med rörligt elpris äger GNP Energy rätt att ändra påslag och avtalsvillkor under förutsättning att Kunden underrättas om de förestående ändringarna minst två (2) månader i förväg.Till elpriset tillkommer vid var tid gällande skatter, avgifter och andra lagstadgade pålagor. Om dessa ändras äger GNP Energy rätt att justera elpriset i motsvarande mån utan föregående särskild underrättelse. Redovisning av sådana justeringar sker på efterföljande faktura.I övrigt förbehåller sig GNP Energy rätten att uppdatera dessa allmänna villkor.

Förvaltningspris. 

Elpriset utgörs av ett fast pris per kWh per månad baserat på GNP Energy Sverige AB:s viktade inköpspriser från den fysiska och finansiella kraftmarknaden. Kunden ger också GNP Energy Sverige AB fullmakt till att företa inköp av Kundens kraftförbrukning i alla marknader. Inköpen ska baseras på GNP Energy Sverige AB:s gällande marknadssyn och ske efter bästa förmåga, men GNP Energy Sverige AB har inget ersättningsansvar för dessa marknadsvärderingar. Om ingen uppsägning sker av Kund eller av ett ombud med en fullmakt av Kund, minst 30 dagar före avtalets utgång förlängs avtalet med leverantörens vid förlängningstillfället till rådande villkor gällande tillsvidareavtal med samma bindningstid som kund redan haft i avtalet. 

Faktureringsprincip

Faktureringsprincipen som används i GNP Energy Sverige AB:s samtliga avtalsformer är efterskott på förbrukad el. Detta om inget annat skriftligen avtalats. Vid e-postfaktura eller autogiro utgår ingen faktureringsavgift. Om faktura inte betalas i tid utgår dröjsmålsränta samt inkassoavgifter enligt gällande lagstiftning. Vid uteblivna mätvärden från nätägare kommer GNP Energy Sverige AB att fakturera en beräknad förbrukning. Detta kommer i sin tur bli avräknat när korrekta mätvärden inkommit. 

Perioder med prissäkring är bindande under hela avtalstiden. Om Kund bryter avtalet i förtid har GNP Energy Sverige AB, utöver vad som följer av branschens Allmänna Avtalsvillkor EL2012K respektive EL2012N, rätt till ekonomisk ersättning från Kund. Kund skall täcka alla eventuella ekonomiska förluster som GNP Energy Sverige AB pådragit sig vid avtalsbrott. Den direkta förlusten beräknas utifrån allmänna ersättningskrav och är minst 12 öre per kWh under återstående avtalstid/uppsägningstid med minimidebitering på 3900 kr per mätpunkt för näringsidkare. För privatpersoner är brytningsavgiften 990 kronor per mätpunkt vid avtalsbrott på upp till 1 år och 1490 kronor vid avtalsbrott på mer än 1 år.

15. Detta avtal är underställt svensk lag. Tvist avseende giltighet, tolkning och tillämpning av dessa avtalsvillkor ska i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Om sådana förhandlingar inte leder till att tvisten avgörs kan tvisten på konsumentens begäran prövas av Allmänna reklamationsnämnden. Tvisten kan även prövas av allmän domstol eller annan, enligt författning, behörig instans.

 

Uppdaterad 20180618

Avtalsvillkor GNP Energy Sverige AB
Vid signering av avtalet ger kund GNP Energy Sverige AB fullmakt till att kunna säga upp befintliga avtal och ingå avtal med nya leverantörer, samt inhämta upplysningar om företaget från leverantörer innan uppstart. I tillägg får GNP Energy Sverige AB fullmakt att reaktivera Kund om inte skriftlig uppsägelse föreligger. Det är 12 månaders avtalstid och därefter 1 månads löpande ömsesidig uppsägningstid om inte annat är avtalat. Alla priser till företag är exklusive moms. Alla priser till privatperson är inklusive moms.
1. Kund förbinder sig att köpa el från GNP Energy Sverige AB till överenskommet pris under avtalsperioden. 
2. Avtalet mellan Kund och GNP Energy Sverige AB består av Elavtal inklusive GNP Energy Sverige AB:s avtalsvillkor och branschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument respektive näringsidkare, för närvarande EL2012K respektive EL2012N. I den mån skiljaktigheter förekommer skall elavtalet inklusive GNP Energy Sverige AB:s avtalsvillkor äga företräde framför branschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument respektive näringsidkare.
3. Kunds eventuella ändringar och tillägg i den förtryckta texten i avtalet måste skriftligen godkännas av GNP Energy Sverige AB för att vara gällande.
4. GNP Energy Sverige AB kan komma att genomföra kreditprövning av Kund, vilken kan leda till att Kunds beställning inte accepteras.
5. Avtalet träder i kraft från och med undertecknande eller genom muntlig fullmakt av Kund eller dennes behöriga företrädare. GNP Energy Sverige AB förbehåller sig rätten att acceptera avtalet även om avtalet kommer GNP Energy Sverige AB tillhanda vid ett senare datum.
6. GNP Energy Sverige AB tillämpar ångerrätt enligt distansavtalslagen. En privatkund kan ångra sig genom att kontakta kundservice inom 14 kalenderdagar, dock tidigast från den dag då Kund fått föreskriven information om sin ångerrätt.
7. Avtalsperioden framgår av Elavtal. GNP Energy Sverige AB ansvarar inte i något fall för försenad leverans start som beror på bristfällig eller felaktig information från Kund eller Kunds ombud. Har Kund tidsbundet Elavtal till en viss tid med annan elleverantör ansvar Kund själv för eventuell uppsägning av detta, samt för eventuella brytnings-avgifter om det nuvarande Avtalet sägs upp innan det har löpt ut.
8. GNP Energy Sverige AB äger rätt att, på oförändrade villkor, helt eller delvis överlåta detta avtal på annan motpart. Kund äger inte rätt att överlåta detta avtal på annan motpart utan GNP Energy Sverige AB ´s i förväg lämnade skriftliga medgivande.
9. GNP Energy Sverige AB har rätt att på avtalat pris fakturera vid varje tidpunkt gällande energiskatt, mervärdeskatt och andra av myndigheter fastställda skatter och avgifter. Vid ändring eller införande av energiskatt, mervärdeskatt, prisområden, elcertifikat och andra av myndigheter fastställda skatter och avgifter äger GNP Energy Sverige AB rätt att utan föregående information till Kund justera faktureringen i motsvarande mån. 
10. GNP Energy Sverige AB ansvarar inte för indirekta förluster till följd av fel, såvida inte skadan har orsakats genom grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse av GNP Energy Sverige AB. GNP Energy Sverige AB:s totala ansvar är begränsat till SEK 10 000 för varje enskilt fall om inte förlusten beror på grov vårdslöshet från GNP Energy Sverige AB:s sida. Kund kan omedelbart säga upp avtalet vid väsentligt avtalsbrott från GNP Energy Sverige AB. Vid konkurs eller om GNP Energy Sverige AB måste sluta leverera ström avslutas alla skyldigheter under sista balansdagen.
11. Uppsägning skall ske av Kund eller av ombud med giltig fullmakt från Kund. Vid uppsägning som inte följs av ett faktiskt leverantörsbyte övergår avtalet, om inte annat överenskommet, vid avtalstidens utgång till likvärdig avtalsform.
12. Vid flytt medföljer Kunds avtal till ny adress. GNP Energy Sverige AB har fullmakt att hämta in all nödvändig information från nätägare för uppstart på ny adress. Kund förpliktar sig att meddela GNP Energy Sverige AB innan flytt.
13. Betalningen för GNP Energy Sverige AB:s fakturor skall vara GNP Energy Sverige AB tillhanda den 28:e varje månad. Betalningstiden är ca 14 dagar mellan fakturadatumet och förfallodatumet. 
14: Villkor för avtalsformer
Fastpris.
Energipris och Fast avgift är oförändrade under avtalstiden. Om ingen uppsägning sker av Kund eller av ett ombud med en fullmakt av Kund minst 30 dagar före avtalets utgång förlängs avtalet med leverantörens vid förlängningstillfället till rådande villkor gällande tillsvidareavtal med 1 års bindningstid. 
Spotpris/Inköpspris. (Rörligt avtalspris) 
Elpriset består av GNP Energy Sverige AB:s kostnader för inköp av el, kostnad för elcertifikat, GNP Energy Sverige AB:s påslag i öre/kWh och eventuell fast avgift. Kostnaden för elcertifikat bildas utifrån elcertifikatmarknadens noterade genomsnittspris per månad. Genomsnittspriset avser elcertifikat för leverans i samband med innevarande års deklaration, allt enligt lagen om elcertifikat. Avtalstiden är 12 kalendermånader med 1 kalendermånads uppsägningstid. Om ingen uppsägning sker av Kund eller av ett ombud med en fullmakt av Kund minst 30 dagar före avtalets utgång förlängs avtalet med leverantörens vid förlängningstillfället till rådande villkor gällande tillsvidareavtal med 1 års bindningstid. 
Villkorsändringar
För avtal med rörligt elpris äger GNP Energy rätt att ändra påslag och avtalsvillkor under förutsättning att Kunden underrättas om de förestående ändringarna minst två (2) månader i förväg.Till elpriset tillkommer vid var tid gällande skatter, avgifter och andra lagstadgade pålagor. Om dessa ändras äger GNP Energy rätt att justera elpriset i motsvarande mån utan föregående särskild underrättelse. Redovisning av sådana justeringar sker på efterföljande faktura.I övrigt förbehåller sig GNP Energy rätten att uppdatera dessa allmänna villkor.
Förvaltningspris. 
Elpriset utgörs av ett fast pris per kWh per månad baserat på GNP Energy Sverige AB:s viktade inköpspriser från den fysiska och finansiella kraftmarknaden. Kunden ger också GNP Energy Sverige AB fullmakt till att företa inköp av Kundens kraftförbrukning i alla marknader. Inköpen ska baseras på GNP Energy Sverige AB:s gällande marknadssyn och ske efter bästa förmåga, men GNP Energy Sverige AB har inget ersättningsansvar för dessa marknadsvärderingar. Om ingen uppsägning sker av Kund eller av ett ombud med en fullmakt av Kund, minst 30 dagar före avtalets utgång förlängs avtalet med leverantörens vid förlängningstillfället till rådande villkor gällande tillsvidareavtal med samma bindningstid som kund redan haft i avtalet. 
Faktureringsprincip
Faktureringsprincipen som används i GNP Energy Sverige AB:s samtliga avtalsformer är efterskott på förbrukad el. Detta om inget annat skriftligen avtalats. Vid e-postfaktura eller autogiro utgår ingen faktureringsavgift. Om faktura inte betalas i tid utgår dröjsmålsränta samt inkassoavgifter enligt gällande lagstiftning. Vid uteblivna mätvärden från nätägare kommer GNP Energy Sverige AB att fakturera en beräknad förbrukning. Detta kommer i sin tur bli avräknat när korrekta mätvärden inkommit. 
Perioder med prissäkring är bindande under hela avtalstiden. Om Kund bryter avtalet i förtid har GNP Energy Sverige AB, utöver vad som följer av branschens Allmänna Avtalsvillkor EL2012K respektive EL2012N, rätt till ekonomisk ersättning från Kund. Kund skall täcka alla eventuella ekonomiska förluster som GNP Energy Sverige AB pådragit sig vid avtalsbrott. Den direkta förlusten beräknas utifrån allmänna ersättningskrav och är minst 12 öre per kWh under återstående avtalstid/uppsägningstid med minimidebitering på 3900 kr per mätpunkt för näringsidkare. För privatpersoner är brytningsavgiften 990 kronor per mätpunkt vid avtalsbrott på upp till 1 år och 1490 kronor vid avtalsbrott på mer än 1 år.
15. Detta avtal är underställt svensk lag. Tvist avseende giltighet, tolkning och tillämpning av dessa avtalsvillkor ska i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Om sådana förhandlingar inte leder till att tvisten avgörs kan tvisten på konsumentens begäran prövas av Allmänna reklamationsnämnden. Tvisten kan även prövas av allmän domstol eller annan, enligt författning, behörig instans.
Uppdaterad 20180618

 

SE